kose-na-pradlo.cz - Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Bon Appetit s.r.o.
Baarova 49
460 01 Liberec 1

IČO: 25432541
DIČ: CZ25432541

č.ú.: 4011494358/7500 (ČSOB - Bratislava)
IBAN: SK46 7500 0000 0040 1149 4358
SWIFT: CEKOSKBX

výpis z obchodného registra

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.kose-na-pradlo.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a spresňujú práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľ, dodávateľ) a kupujúceho (zákazník, spotrebiteľ). Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Českej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy obchodnými podmienkami neupravené o bčianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.). Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy obchodnými podmienkami neupravené o bchodným zákonníkom, č. 513/1991 Zb., všetko v znení noviel.

 

Podaním záväznej objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami a s reklamačným poriadkom, a že s nimi súhlasí. Pred vlastným odoslaním objednávky je kupujúci zároveň dostatočne informovaný o možnosti oboznámiť sa s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom.

Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva - zmluva kúpna, o dielo, prípadne iné zmluvy podľa občianskeho zákonníka, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ, resp. predávajúci. Pokiaľ je kupujúca fyzická či právnická osoba a kupuje tovar určený výhradne na profesionálne použitie a ďalej ho používa pri svojej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzájomné obchodné podmienky obchodným zákonníkom.

Dodávateľ/predávajúci - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

Spotrebiteľ (kupujúci) - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy buď nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti a výrobky tu kúpené užíva len pre svoje účely, alebo je to fyzická či právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky a ďalej ich užíva pri svojej ďalšej podnikateľskej činnosti alebo v spojitosti so službami, ktoré poskytuje.

Kúpna zmluva - objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúcemu s týmto jeho návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Odstúpenie od zmluvy - kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa tak rozhodne, musí poškodený tovar, bez známok použivanie alebo opotrebovania, v pôvodnom obale, poslať späť v uvedenej lehote (určujúci je dátum odoslania tovaru kupujúcim). Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do 5 pracovných dní od odoslania odstúoenia od zmluvy predávajúcemu. Náklady spojené s vrátením tovaru hradí kupujúci. V lehote pätnástich (15) dní od vrátenia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nie  je poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne  spotrebovaný. V prípade odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci kúpnu cenu kupujúcemu do desať (10) dní od skončenia lehoty na preskúmanie tovaru, najneskôr však do tridsiatich (30) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

Predávajúci má právo odmietnuť objednávku aj bez uvedenia dôvodov, a to najmä v prípade, že kupujúci v minulosti neplnil zmluvné záväzky. Predávajúci o odmietnutí objednávky kupujúceho vyrozumie.

Uzavretie kúpnej zmluvy - v případe, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru vo webovom rozhraní alebo v priebehu objednávanie, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemi bolo zaslané prijatia objednávky podľa týchto obchodných podmienok.

Dodacie podmienky

Tovar zasielame poštou od 2 do max 7 pracovných dní. Z dôvodu veľkého záujmu o tovar môže dôjsť k oneskoreniu dodania, ale snažíme sa urobiť maximum, abyste tovar dostali v čo najkratšom termíne. V prípade, že k oneskoreniu skutočne dôjde, prijmite naše úprimné ospravedlnenie. O oneskorení dodávky dlhšom ako 14 dní budete informovaní. Ďakujeme za pochopenie.

SM Works